Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä: 
Kokkolan Elämänvoima Oy 
Prismantie 1
677000 KOKKOLA

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: 
Tj. Kalle Huistinoja

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä ovat asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, yhteydenottoja varten ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain edellä määriteltyihin tarkoituksiin.  

  • Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

  • nimi 
  • osoite 
  • sähköposti 
  • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

4. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Kokkolan Elämänvoima Oy / Kalle Huistinoja, Prismantie 1, 67700 Kokkola tai sähköpostitse osoitteeseen kokkola@aitokauppa.fi 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan itse ne ilmoittaessaan esimerkiksi verkkopalvelumme lomakkeen kautta. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kokkolan Elämänvoima Oy:n ulkopuolelle.  

7. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kokkolan Elämänvoima Oy:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.